A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2012
Prezesa Zarządu
NOVUM -MED. Sp. z o.o.
w Więcborku

REGULAMIN

ORGANIZACYJNY

NOVUM - MED SP. Z O.O.
w Więcborku

prowadzącej

SZPITAL POWIATOWY
im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WIĘCBORKU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

NOVUM -MED sp. z o.o. w Więcborku , zwana Szpitalem Powiatowym im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Więcborku, zwana dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który wykonuje swoją działalność za pomocą przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego.

§ 2.


Niniejszy Regulamin organizacyjny określa, w szczególności:
- nazwę podmiotu,
- cele i zadania podmiotu,
- strukturę organizacyjną przedsiębiorstw/jednostek organizacyjnych/komórek organizacyjnych podmiotu – którą przedstawia SCHEMAT ORGANIZACYJNY będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
- przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w przedsiębiorstwach, jednostkach organizacyjnych lub komórkach organizacyjnych podmiotu,
- organizację i zadania poszczególnych przedsiębiorstw/jednostek organizacyjnych/komórek organizacyjnych podmiotu oraz warunki ich współdziałania celem zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym,
- warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
- wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
- wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym,
- wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,
- wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
- sposób kierowania przedsiębiorstwami/jednostkami organizacyjnymi/komórkami organizacyjnymi podmiotu.


§ 3.

Siedzibą podmiotu leczniczego jest miasto Więcbork w województwie Kujawsko – Pomorskim.

§ 4.

1. Szpital działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 06.11.2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 417)
3) ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz.159),
4) ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027
5) wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
6) Umowy Spółki,
7) Kodeksu Spółek Handlowych,
8) Regulaminu Organizacyjnego.
2. Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o Rachunkowości oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
3. Szpital uzyskuje środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie:
a) Narodowego Funduszowi Zdrowia,
b) osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub za świadczenia wykonywane opłatnie za które nie przysługujące odpłatność w ramach ubezpieczenia,
c) pracodawców oraz innych organizacji i instytucji,
d) innych podmiotów leczniczych.
2) z darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej w tym także pochodzenia zagranicznego.

§ 5.

Organami Szpitala jako przedsiębiorcy są:
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki – który jest kierownictwem podmiotu leczniczego zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej.

§ 6.

Organy Szpitala jako przedsiębiorcy podejmują samodzielnie decyzje w ramach posiadanych kompetencji, zgodnie z przepisami prawa, umową Spółki - w celu wykonania zadań przedsiębiorstwa Spółki.


II CELE I ZADANIA PODMIOTU
§ 7.

1. Celem głównym Szpitala jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
2. Do zadań Szpitala należy w szczególności udzielanie świadczeń w zakresie kompleksowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem opieki szpitalnej stacjonarnej, opieki specjalistycznej ambulatoryjnej, ratownictwa medycznego, rehabilitacji leczniczej podstawowej opieki zdrowotnej, pracowni diagnostycznych, w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych.
3. Do zadań Szpitala należy również uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów przede wszystkim medycznych i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
4. Do zadań Szpitala należy także realizacja zadań na potrzeby obronne państwa na podstawie obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

§ 8.

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:
1. prowadzące działalność medyczną:
a) przedsiębiorstwa
b) jednostki organizacyjne,
c) komórki organizacyjne
2. komórki organizacyjne prowadzące obsługę administracyjną, pomocniczą oraz samodzielne stanowiska.

W Szpitalu w zakresie działalności podstawowej funkcjonuje:
1. W Stacjonarnej Całodobowej Opiece Szpitalnej:

1) Oddział Chorób Wewnętrznych z Podziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
2) Oddział Pediatryczny z Podziałem Niemowlęcym,
3) Oddział Noworodkowy,
4) Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
5) Oddział Chirurgii Ogólnej z Salą Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego,
6) Blok Operacyjny,
7) Izba Przyjęć Szpitala,
8) Dział Farmacji.

2. W Specjalistycznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej:
1) Poradnia Chirurgii Ogólnej
2) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
3) Poradnia Diabetologiczna
4) Poradnia Ginekologiczno –Położnicza
5) Poradnia Kardiologiczna
6) Poradnia Medycyny Sportowej
7) Poradnia Neurologiczna
8) Poradnia Okulistyczna
9) Poradnia Otolaryngologiczna
10) Poradnia Psychologiczna
11) Poradnia Rehabilitacyjna
12) Poradnia Reumatologiczna
13) Poradnia Zdrowia Psychicznego
14) Pracownia Fizjoterapii


3. W Opiece Doraźnej:

1) Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego,
2) Zespoły Podstawowe Ratownictwa Medycznego.
3) Dyspozytornia

4. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

1) Wyjazdowa Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska,
2) Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska i Pielęgniarska,
3) Transport Sanitarny.

5. W Działalności Diagnostycznej:

1) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
2) Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
3) Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej,
4) Pracownia Endoskopii,
5) Pracownia Spirometrii,


IV RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 9.Szpital prowadzi działalność leczniczą w następujących rodzajach i zakresach udzielanych świadczeń:

I. Całodobowe i stacjonarne szpitalne świadczenia zdrowotne, w ramach przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej pod nazwą „Szpital Powiatowy” w zakresie:


1. chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego,
2. chirurgii ogólnej z salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego,
3. pediatrii z pododdziałem niemowlęcym,
4. ginekologii i położnictwa,
5. noworodkowym.


II. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w ramach przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne” w zakresie:
1. Poradni specjalistycznych w dziedzinie:
a) Chirurgii ogólnej
b) Chirurgii urazowo – ortopedycznej
c) Diabetologii
d) Ginekologii i położnictwa
e) Kardiologii
f) Medycyny sportowej
g) Neurologii
h) Okulistyki
i) Otolaryngologii
j) Psychologii
k) Rehabilitacji
l) Reumatologii
m) Zdrowia psychicznego

2. Pracowni Fizjoterapii,
3. Opieki Doraźnej,
4. Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
5. Działalności Profilaktycznej i Edukacji Zdrowotnej.


III. Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, w przedsiębiorstwie pod nazwą „Diagnostyka”, w tym w zakresie:

1) jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, którą jest laboratorium działające pod nazwą
„Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej” w zakresie analityki, mikrobiologii i toksykologii
2) histopatologii,
3) cytologii,
4) obrazowej,
5) endoskopii,
6) kardiologii nieinwazyjnej,
7) spirometrii.

V. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 10.

1. Szpital udziela świadczenia opieki zdrowotnej przede wszystkim w pomieszczeniach nieruchomości zabudowanej położonej w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26 dzierżawionej od Powiatu Sępoleńskiego oraz innych pomieszczeniach szczegółowo określonych we Wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr Księgi Rejestrowej 000000002919 prowadzonej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
2. Udzielanie przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach pilnych odbywa się także w pojeździe przeznaczonym do udzielania takich świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta.

VI. PRZEBIEG PROCESU
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 11.


1. Szpital realizuje świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania z tych świadczeń.
2. Szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów: nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub za całkowitą odpłatnością.
3. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane bez skierowania w razie wypadków, zatruć, urazów, porodów, stanów zagrożenia życia lub innych wypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych.
4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
5. W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest określony w aktach normatywnych w przedmiotowym zakresie, dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach prawa. Obowiązek spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymagań zdrowotnych dotyczy pozostałego personelu uczestniczącego w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Szpital udziela przyjętemu do Szpitala pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej z zapewnieniem: środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach i przy pomocy urządzeń odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, określonym w odrębnych przepisach prawa.
8. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta.
9. Szpital udziela świadczeń wg kolejności, w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem wg ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
10. Poza kolejnością przyjmowani są pacjenci w przypadkach stanu zagrożenia życia lub porodu, wypadku, zatrucia, urazu, inwalidzi wojenni, kombatanci, zasłużeni honorowi dawcy krwi i przeszczepu.
11. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili dokonywania rejestracji, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących NOVUM- MED. Sp. z o.o. w Więcborku, informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu udzielenia świadczenia.
12. Szpital prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Szpital w zakresie przyjęcia pacjenta do Szpitala zachowuje następujący tryb postępowania:
1) Wszyscy pacjenci przywiezieni lub zgłaszający się do Izby Przyjęć powinni zostać przyjęci przez Lekarza Dyżurnego.
2) O przyjęciu do leczenia w Szpitalu osoby zgłaszającej się samodzielnie lub skierowanej przez lekarza albo uprawniony podmiot decyduje Koordynator/Ordynator Oddziału lub Lekarz Dyżurny.
3) W sytuacjach szczególnych, decyzję dotyczącą przyjęcia pacjenta w Oddział może podjąć Kierownictwo Szpitala.
4) Pacjentów Szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne.
5) Opuszczanie przez pacjenta oddziału w tym także nieobecność spowodowana udzieleniem pacjentowi przepustki, powinny być uzgadniane z lekarzem prowadzącym i odnotowywane w dokumentacji medycznej.
6) Wypisanie pacjenta z oddziału następuje w przypadkach uzasadnionych medycznie, na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub w innych przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. O wypisaniu pacjenta decyduje Koordynator/Ordynator oddziału, lekarz dyżurny po uzgodnieniu z Koordynatorem/Ordynatorem oddziału.
7) Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba taka składa pisemne oświadczenie o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
8) Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun żąda wypisania z Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga dalszego leczenia, Kierownik Szpitala lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd powszechny, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Osoba odmawiająca wypisania zawiadamia niezwłocznie sąd o tym fakcie z podaniem przyczyn odmowy.
9) Przy wypisywaniu dziecka narodzonego w szpitalu albo dziecka do 7 lat personel Szpitala w obecności osoby odbierającej dziecko , jest obowiązany sprawdzić jego tożsamość, odnotować tą okoliczność w dokumentacji medycznej i potwierdzić podpisem. Adnotacje tą podpisuje także osoba odbierająca dziecko.
10) Do dokumentacji medycznej dziecka dołącza się znaki tożsamości dziecka, w które było ono zaopatrzone podczas pobytu w szpitalu.
11) Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby.
12) Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w Szpitalu począwszy od terminu określonego przez Koordynatora/Ordynatora oddziału, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w odrębnych przepisach prawa.
14. Szpital w razie śmierci pacjenta zachowuje następujący tryb postępowania:
1) należycie przygotowuje zwłoki poprzez ich umycie i okrycie z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania.
2) Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godz. jego śmierci jest dopuszczalne w razie :
a) gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje w celu ich pochowania,
b) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
c) z innych ważnych przyczyn za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.
3) Za przechowanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci jak i przechowywanie zwłok osób zmarłych poza Szpitalem, odpłatność ponoszą osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
Kierownictwo Szpitala może określić szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.


VII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODMIOTU LECZNICZEGO
ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, PIONÓW DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ

§ 12.


1. Poszczególnymi Komórkami organizacyjnymi Szpitala kierują Koordynatorzy, Kierownicy wyznaczeni przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Koordynatorzy, Kierownicy oddziałów, pionów, komórek organizacyjnych Spółki oraz inne osoby funkcyjne odpowiedzialni są za właściwe organizowanie pracy/usług w podległej komórce organizacyjnej oraz zabezpieczenie właściwego i terminowego wykonania postawionych przed nią zadań.
3. Do zadań Komórek organizacyjnych wymienionych poniżej należą:

1) RADCA PRAWNY wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej Szpitala,

2) PION EKONOMICZNO – FINANSOWY

I. Bieżące prowadzenie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego:
1. rachunkowości,
2. księgowości,
3. rozliczeń finansowych,
4. gospodarki finansowej,
5. księgi środków trwałych i wyposażenia,
II. Analiza gospodarki finansowej
III. Sporządzanie rozliczeń:
deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
deklaracji do ZUS,
IV. Prowadzenie gospodarki materiałowej i nadzór w tym zakresie.
V. Przeprowadzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie.
VI. Kasa.

Pion prowadzi archiwum dokumentacji w powyższym zakresie

3) PION ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

I. Obsługa organów Spółki.
II. Opracowywanie, wdrażanie i nowelizowanie regulaminów wewnętrznych.
III. Wspomaganie, procedowanie i nadzór nad logistyką Spółki.
IV. Opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz marketing.
V. Sekretariat

Pion prowadzi archiwum dokumentacji w powyższym zakresie.

4) PION TECHNICZNO – GOSPODARCZY

Organizacja, prowadzenie, nadzór w zakresie :
1. Eksploatacyjno-technicznym,
2. Obsługi technicznej Opieki Doraźnej,
3. Kuchni Szpitala,
4. Utrzymania czystości terenu zewnętrznego Szpitala,
5. Gospodarki odpadami,
6. Kotłowni,
7. Magazynów - prowadzenia gospodarki magazynowej i bieżącego zaopatrzenia.

Pion prowadzi archiwum dokumentacji w powyższym zakresie.

5) STANOWSKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, BHP I P.POŻ

I. Przygotowywanie materiałów i informacji w zakresie zamówień publicznych,
II. Sporządzanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych.
III. Organizowanie przetargów i sporządzanie stosownych umów.
IV. Bieżące prowadzenie spraw bhp i p.poż., oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie bhp i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Prowadzenie archiwum dokumentacji w powyższym zakresie.
6) OBSŁUGA INFORMATYCZNA

I. Wykonywanie obsługi informatycznej,
II. Zarządzanie bezpieczeństwem danych podlegających ochronie.
III. Nadzór nad funkcjonowaniem i bieżącą konserwacją sprzętu informatycznego.

Prowadzenie archiwum dokumentacji w powyższym zakresie.

7) STATYSTYKA MEDYCZNA

I. Analizy medyczne.
II. Statystyka medyczna
III. Sporządzanie dokumentacji medycznej.

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej

8) KAPELAN SZPITALNY

Udzielanie posług religijnych pacjentom.

9) NACZELNA PIELĘGNIARKA

I. Organizacja, nadzór i koordynacja zadań podległych pracowników, świadczeniodawców, pielęgniarki epidemiologicznej i dietetyka.
II. Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym.
III. Nadzór nad żywieniem i żywnością.

Prowadzenie archiwum dokumentacji w powyższym zakresie.

10) PEŁNOMOCNIK DO SPRAW SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ

Doskonalenie systemu zarządzania jakością NOVUM -MED. Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielają świadczenia opieki zdrowotnej w ramach oraz przy udziale przede wszystkim niżej wymienionych komórek organizacyjnych:

11) w zakresie LECZNICTWA STACJONARNEGO:

 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO
 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Z PODPODZIAŁEM NIEMOWLĘCYM
 • ODDZIAŁ NOWORODKOWY
 • ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z SALĄ INTENSYWNEGO NADZORU POOPERACYJNEGO
 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY
 • BLOK OPERACYJNY
 • IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA
 • DZIAŁ FARMACJI
 • PROSEKTORIUM


12) w zakresie SPECJALISTYCZNEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Ginekologiczno –Położnicza,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Medycyny Sportowej,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Otolaryngologiczna,
 • Poradnia Psychologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Reumatologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Pracowni Fizjoterapii

13) w zakresie PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH:

 • PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
 • PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
 • PRACOWNIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ
 • PRACOWNIA ENDOSKOPII
 • PRACOWNIA SPIROMETRII

14) w zakresie OPIEKI DORAŹNEJ

 • Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego,
 • Zespoły Podstawowe Ratownictwa Medycznego.


15) w zakresie PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Wyjazdowa Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska ,
 • Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska i Pielęgniarska,
 • Transport Sanitarny.


Szczegółową organizację, podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych i zleceniobiorców (personelu) oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawności Szpitala pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym, określają regulaminy tych komórek oraz zawarte z zleceniobiorcami (personelem) umowy cywilno-prawne.


4. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci regulaminów, zarządzeń, poleceń służbowych , ustaleń organizacyjnych , pism ogólnych i wszelkiego rodzaju instrukcji i wytycznych należy do Prezesa Zarządu Spółki.
5. Projekty aktów normatywnych, którymi są:
- zarządzenia, zawierające postanowienia regulujące określone zagadnienia problemowe o znaczeniu zasadniczym,
- polecenia służbowe, zawierające polecenia lub ustalenia o znaczeniu doraźnym, odnoszące się do spraw indywidualnych o krótkoterminowym, operacyjnym charakterze, ustalenia organizacyjne, zawierające polecenia i ustalenia o charakterze organizacyjnym,
- projekty aktów porządkowych i informacyjnych, jak : pisma okólne itp., regulaminy, instrukcje, opracowuje merytorycznie właściwa dla danego zagadnienia komórka organizacyjna Szpitala i umieszcza kod komórki we wskazanym miejscu projektu.
Wykaz Kodów Komórek Organizacyjnych i Stanowisk stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku, jeśli sprawa mająca być uregulowana dotyczy zagadnień należących do kompetencji kilku komórek organizacyjnych, projekt właściwego aktu opracowuje komórka najbardziej kompetencyjnie zainteresowana danym zagadnieniem, przy współdziałaniu z pozostałymi komórkami.
7. Komórka opracowująca projekt aktu normatywnego uzgadnia go ze wszystkimi współzainteresowanymi, a w przypadku, kiedy sprawa wymaga opinii prawnej także radcą prawnym. Dokonane uzgodnienia zainteresowani Koordynatorzy (Kierownicy) komórek, potwierdzają przez parafowanie tekstu.
8. Opracowane i uzgodnione projekty aktów normatywnych przekazywane są do Zarządu Spółki, który koryguje je od strony formalno – prawnej, zatwierdza i przedkłada do akceptacji Radzie Nadzorczej.
9. Centralną ewidencję wydawanych aktów normatywnych prowadzi Sekretariat Spółki, nadając tym aktom po ich podpisaniu odpowiednią numerację. Sposób rozdziału i wysyłki wydawanych aktów reguluje szczegółowo Prezes Zarządu Spółki lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.
10. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz Spółki podpisuje Prezes Zarządu Spółki/ Kierownik chyba, że uzna za niezbędne i konieczne, aby podpis złożył również Główny Księgowy/ Biuro Rachunkowe/.
11. Pisma przedkładane do podpisu Zarządu Spółki powinny być parafowane przez Koordynatorów (Kierowników) komórek organizacyjnych oraz osoby na samodzielnych stanowiskach. Pisma zawierające w swej treści zobowiązania majątkowe Spółki powinny być dodatkowo parafowane przez Głównego Księgowego /Biuro Rachunkowe lub upoważnioną przez niego osobę.
12. Osoba przygotowująca projekt pisma zaopatruje go na kopii swoim podpisem lub ustalonym skrótem, umieszczonym z lewej strony pisma pod tekstem. Pisma te powinny być ponad to parafowane na kopii przez osoby, z którymi ich treść została uzgodniona.
13. Przed podjęciem decyzji o istotnym znaczeniu organizacyjnym i prawnym Koordynatorzy (Kierownicy) komórek organizacyjnych Spółki mają obowiązek zasięgania opinii prawnej.
14. W szczególności opinia prawna wymagana jest przy decyzjach dotyczących:

1) Wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym,
2) Spraw indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym,
3) Zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,
4) Odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
5) Spraw związanych z postępowaniem przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i prokuratury,
6) Zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
7) Zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
8) Umorzenia wierzytelności,
9) Zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

15 . Nadsyłane na adres Spółki zarządzenia, polecenia służbowe, ustalenia organizacyjne i pisma okólne (z wyjątkiem tajnych), po czynnościach kancelaryjnych dekretowane są przez Prezesa Zarządu/Kierownika i kierowane są do oddziału, działu, pionu, stanowiska, realizującego zadania w zakresie dotyczącym otrzymanej korespondencji.
Właściwe komórki zobowiązane są do zarejestrowania aktu, opracowania projektu oczekiwanej odpowiedzi i rozprowadzenia go do zainteresowanych komórek organizacyjnych Spółki oraz do przechowywania jego oryginału.
16. W zakresie przekazywania informacji na zewnątrz Spółki obowiązują następujące zasady :
1) Informacje do prasy, radia i telewizji z zakresu działania przedsiębiorstwa Spółki przekazuje Prezes Spółki/Kierownik lub osoby przez niego upoważnione.
2) Udostępnienie innym przedsiębiorcom, urzędom i instytucjom , organizacjom społecznym i politycznym oraz pracownikom nauki i studentom danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych o charakterze jawnym wymaga zgody Zarządu Spółki .
3) Zasady udostępniania materiałów o charakterze poufnym i tajnym oraz z zakresu ochrony danych osobowych regulują odrębne przepisy.

VIII. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 13

1. Szpital w celu zapewnienia prawidłowości leczenie diagnostyki, pielęgnacji, rehabilitacji itp. świadczeń oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Ponad to w przypadku gdy lekarz leczący stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w oddziale Szpitala, a brak miejsc, zakres udzielanych świadczeń przez Szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na przyjęcie pacjenta, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach , lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej. Poza tym podmiotom wykonującym działalność medyczną w tej sytuacji udostępnia się dokumentację medyczną pacjentów jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych.
3. W razie przekazania pacjenta do innego szpitala, Szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o powyższym : wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
4. Szpital oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem gdy:
2. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
3. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
4. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
5. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.


IX. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

§ 14

1. Szpital obowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających z jego świadczeń zdrowotnych, zgodną z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
3. Szpital udostępnia dokumentację medyczną :
1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
2) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
4) Ministrowi właściwemu ds. zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
6) organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
7) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
4. Szczegółowe zasady udostępnia dokumentacji medycznej regulują aktualne przepisy prawa w niniejszym zakresie oraz Zarządzenie Kierownictwa Szpitala.
5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w siedzibie Szpitala lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów lub wyciągów itp.
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty w wysokości określonej w Zarządzeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.


IX. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT
ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

§ 15

1. Udzielanie odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
2. Udzielanie odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Szpital liście oczekujących na udzielanie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem wg ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania takiego świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.
5. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

§ 16

1. Szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej nieodpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością .
2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w NFZ bądź innym osobom uprawnionym na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Szpitalem a NFZ.
3. Za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodne z ustalonymi cennikami opłat. Wysokość opłat określają cenniki stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.


X. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH

§ 17

Za przechowanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy jak 72 godziny liczone od godziny jego śmierci jak i przechowywanie zwłok osób zmarłych poza Szpitalem, odpłatność ponoszą osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym - w wysokości określonej w umowie z podmiotami na zlecenie których przechowuje się zwłoki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

XII. SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDIĘBIORSTWA PODMIOTU

§ 18

1. Szpitalem kieruje, zarządza i reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu Spółki, który jest jednocześnie Kierownikiem przedsiębiorstw podmiotu leczniczego , przy zachowaniu uprawnień organów Spółki, obowiązujących przepisów oraz zasad gospodarki finansowej i systemu ekonomicznego Spółki.
2. Prezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Prezes Zarządu Spółki odpowiada przed Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników za prawidłowe prowadzenie podmiotu leczniczego.
4. Prezes Zarządu Spółki a w razie nieobecności Prezesa – Prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego w zakresie odnoszącym się do jego działalności, przy uwzględnieniu uregulowań wynikających z Umowy Spółki i innych aktów normatywnych.
5. Prezes Zarządu Spółki jest przełożonym wszystkich pracowników i personelu podmiotu leczniczego.
6. Prezes Zarządu Spółki dokonuje czynności cywilno-prawnych podejmuje zgodnie z przepisami prawa wszelkie decyzje w sprawach Spółki samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność z wyjątkiem tych, które z mocy KSH i umowy spółki przysługują Zgromadzeniu Wspólników i Radzie Nadzorczej.
7. Prezes Zarządu Spółki czuwa nad prawidłową eksploatacją i ochroną mienia przedsiębiorstwa oraz wydaje Regulaminy i Zarządzenia określające zasady jego funkcjonowania o ile wymagają tego obowiązujące przepisy.
8. Prezes Zarządu Spółki zarządza komórkami organizacyjnymi działającymi w oparciu o obowiązujące przepisy i akty normatywne Spółki korzystając z tworzonych i posiadanych przez Spółkę środków, przedmiotów pracy i potencjału ludzkiego dążąc do zapewnienia optymalnego wyniku ekonomicznego oraz pełnej realizacji zadań wynikających z regulaminu.
9. Do zakresu praw i obowiązków Prezesa Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Organów Spółki między innymi tworzenie, łączenie, podział poszczególnych komórek organizacyjnych, zawieranie umów o pracę i umów cywilno-prawnych z personelem.
10. Prezes Zarządu Spółki kieruje podmiotem leczniczym przy pomocy ordynatorów, koordynatorów, naczelnej pielęgniarki i kierowników, koordynatorów pozostałych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, do których obowiązków/zadań organizacyjnych należy:

1) ustalanie zakresów obowiązków - zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych pracowników/ personelu/ zleceniobiorców,
2) organizowanie oraz planowanie pracy – usług podległej komórki i podległych – ocenianych pracowników/ personelu/zleceniobiorców,
3) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania przez podległych - ocenianych pracowników/ personelu/zleceniobiorców, zleconych im zadań,
4) przydzielanie prac – zadań ocenianym - podległym pracowników/ personelu/zleceniobiorców, i udzielanie wytycznych, co do sposobu ich załatwiania,
5) udzielanie wiążących wyjaśnień w zakresie spraw objętych podległą- ocenianą działalnością 
6) przedstawienie Zarządowi Spółki/Kierownikowi projektów, wniosków obserwacji, mających na celu usprawnienie działalności przedsiębiorstwa Spółki ,
7) wnioskowanie o dopuszczenie podległych - ocenianych pracowników/zleceniobiorców, do załatwienia spraw poufnych i tajnych,
8) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników/ personel /zleceniobiorców, dyscypliny pracy, jakości wykonanych usług, etyki zawodowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej, służbowej itp.,
9) współudział we właściwym doborze kadr oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy / świadczonych usług,
10) zabezpieczenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ppoż. w podległej – ocenianej komórce organizacyjnej,
11) sporządzanie planów nieobecności usprawiedliwionej pracowników,
12) występowanie z wnioskami o nagradzanie podległych pracowników oraz o wymierzanie kar,
13) wnioskowanie o delegowanie pracowników/personelu/zleceniobiorców, komórki organizacyjnej w sprawach służbowych.
14) znajomość obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonych zadań – usług oraz prowadzenie ewidencji aktualnych przepisów prawnych regulujących zagadnienia wchodzące w zakres czynności danej komórki organizacyjnej,
15) terminowe wyczerpujące i zgodne z obowiązującymi przepisami załatwianie spraw,
16) wykonywanie doraźnych zadań – usług zleconych przez Prezesa Spółki – Kierownika,
17) bieżąca znajomość aktualnego stanu spraw na powierzonym odcinku,
18) dbałość o mienie Spółki, estetyki miejsca pracy- usług oraz przestrzegania etyki zawodowej,
19) Kontroli i oceny działalności Zarządu Spółki – Kierownika dokonuje Rada Nadzorcza,
20) Czynności kontrolne/oceniające wykonywać mogą także koordynatorzy (kierownicy) oddziałów, pionów, komórek organizacyjnych oraz inne osoby funkcyjne w zakresie wynikającym z ich uprawnień i odpowiedzialności , będą to osoby wykazane w poleceniu Prezesa – Kierownika określającym zakres, przedmiot i termin przeprowadzenia kontroli.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Traci moc Regulamin Organizacyjny NOVUM - MED Sp. z o. o. w Więcborku z dnia
25. 06.2012r.

§ 20

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą NOVUM- MED Sp. z o.o. w Więcborku.
2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez Prezesa Zarządu Spółki.
3. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.


Więcbork, dnia 16 listopada 2012r.

ANEKS Nr 1/2013 do Regulaminu Organizacyjnego ANEKS Nr 1/2013 do Regulaminu Organizacyjnego

Aneks 2Aneks nr 2/2014 do Regulaminu Organizacyjnego

Aneks nr 3Aneks nr 3/2015 do Regulaminu OrganizacyjnegoOpublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 06.07.2016
Podpisał: Stanisław Plewako
Dokument z dnia: 16.11.2012
Dokument oglądany razy: 9 670