A A A K
SmodBIP

ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT CENOWYCH na opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofi

02.02.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na

Opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz ze wsparciem Zamawiającego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego oraz innych załączników niezbędnych dla uzyskania dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 02.02.2017

Dokument oglądany razy: 748
« inne aktualności